Wat maakt ons bijzonder

Op het meerik  willen we de begeleiding gestalte geven in een school die vriendelijk en open van karakter is. Een school voor speciaal onderwijs die open staat voor alle leerlingen en ouders/verzorgers ongeacht afkomst, geloof en ras. Dit doen wij niet alleen! Ouders en begeleiders spelen een belangrijke rol in en om de school. Wij proberen zoveel mogelijk bij besluitvorming en activiteiten deze mensen te betrekken. Op deze manier komen wij tot een gezamenlijke gedachtegoed dat positief bijdraagt aan de ontwikkeling van onze leerlingen.

Een van de kwaliteiten van meerik VSO is dat het een sluitend systeem van leerlingenzorg heeft waarbinnen de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen gewaarborgd zijn. Dit wordt gerealiseerd in een ononderbroken systeem van so naar vso. Daarbij hanteren wij de CED-leerlijnen.

De school streeft er naar om een adaptieve maar zeker ook een effectieve school te zijn. Het onderwijs op meerik VSO vindt plaats op basis van werken met kwaliteitskaarten waardoor een eenheid in werken is gewaarborgd via de systematiek van standaarden, indicatoren en kernkwaliteiten.

Het beleid is er op gericht dat deze school-specifieke kwaliteit integraal binnen de school gehandhaafd blijft en via een cyclisch systeem voortdurend wordt bijgesteld. Het resultaat is een duidelijk herkenbare rode onderwijskundige draad door de school. Als voormalig steunpunt school voor autisme heeft de school veel expertise ontwikkeld t.a.v. onderwijs aan ASS-leerlingen. Het onderwijs aan zeer jonge leerlingen zoals dit wordt uitgevoerd biedt een uitstekend klimaat voor deze kwetsbare groep om de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden optimaal tot hun recht te laten komen.

Het meerik VSO heeft gekozen een omslagpunt te markeren voor leerlingen om hun kennis en vaardigheden om te zetten en toe te passen in praktijksituaties om van daaruit een nieuwe leerimpuls te krijgen en zich zo voor te bereiden op de naschoolse periode. De resultaten van de aangeboden leerstof binnen de diverse competentiegebieden worden verzameld in een portfolio en waar mogelijk gecertificeerd. Door binnen het vso in te zetten op leren in de praktijk zijn er meerdere stages zowel binnen de leerwerkgebieden als extern  te doorlopen voor de vso-leerlingen om zo hun weg te vinden naar passende arbeid en dagbesteding.

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer
Heeft u een vraag?
Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.